Windmolenpark Hattemerbroek

Heeft u vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten! We staan u graag te woord om het project verder te verduidelijken.

Ik heb een vraag/opmerking

 

 
2021
Op vrijdagmiddag 3 september is het veelbesproken windmolenpark in Hattemerbroek officieel geopend. Jan van Werven verzorgde de opening samen met zijn dochters Lize en Hendrike. Daarnaast maakte het stel het logo en de nieuwe naam van het park bekend: Energiemaatschappij Hattemerbroek.
2020
Op vrijdag 9 april werd de laatste van de vier windmolens in Hattemerbroek geplaatst. Tientallen belangstellenden stonden aan de rand van het weiland om getuige te zijn van een knap staaltje vakmanschap.
2020
Op vrijdag 11 september plaatste wethouder Bergkamp van de gemeente Oldebroek de eerste vibropaal voor Windmolenpark Hattemerbroek.  Voor de vier windturbines zijn opgeteld honderddrieënvijftig vibropalen nodig.
2020
Op vrijdag 17 april gingen de eerste werkzaamheden voor de realisatie van vier windturbines bij knooppunt Hattemerbroek van start. Initiatiefnemer Jan van Werven en wethouder Bob Bergkamp deden - op gepaste afstand van elkaar in verband met het coronavirus - een symbolische starthandeling.
2020 
Op 27 november 2019 maakte de Raad van State de weg vrij voor de komst van vier windturbines langs de N50 bij knooppunt Hattemerbroek. Alle bezwaren werden afgewezen en hiermee is de vergunning onherroepelijk geworden. 
2017
In de raadsvergadering van donderdag 6 juli in Oldebroek is met een ruime meerderheid van 14 voor en 5 tegen het bestemmingsplan windmolenpark Hattemerbroek vastgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om vier windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek te plaatsen. Bezwaarmakers kunnen nog in beroep bij Raad van State die dan uiteindelijk moet toetsen of de procedures allemaal goed gevoerd zijn.
2016
In het voorjaar heeft de gemeente de verschillende partners gevraagd naar een inhoudelijke reactie op het ontwerp bestemmingsplan. Die reacties hebben er voor gezorgd dat het bestemmingsplan daarna op een aantal punten is aangepast. in de zomer heeft de gemeenteraad een coördinatiebesluit voor dit project genomen. Dit betekent dat de gemeente de procedure van het bestemmingsplan en de vergunningen combi9neert en coördineert. Op 11 november 2016 heeft het windpark de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. 
2015
De commissie MER oordeelt dat de effecten van het windturbinepark N50 Hattemerbroek goed beschreven zijn. Hiermee besluit de gemeente het proces van bestemmingsplanwijziging te starten. Hieraan wordt gevolg gegeven en wordt een aangepast bestemmingsplan in concept opgesteld. 
2014
Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV levert het Plan-MER op voor het windmolenpark Hattemerbroek. Het rapport is aangeboden aan de commissie voor de milieueffectrapportage. De commissie zal naar verwachting in september 2014 beoordeling van het rapport uitbrengen. Het MER is online beschikbaar via het tabblad 'Nieuws' op deze website.
2014
In de concept windvisie van de provincie Gelderland is het windmolenpark Hattemerbroek opgenomen als 'autonome ontwikkeling' binnen het realiseren van de doelstellingen van de provincie op het gebied van windenergie. De provincie geeft daarmee aan dat zij er van uit gaat dat het project in de gemeente Oldebroek gerealiseerd zal worden.
 
2013
Het vernieuwde Energieakkoord wordt vastgesteld waarin het rijk, de provincies en andere partijen zich committeren aan eerder gemaakte afspraken voor 14% duurzame energie in 2020 en 16% duurzame energie in 2023.
 
2013
Het vernieuwde klimaatactieplan Noord-Veluwe wordt vastgesteld en bevestigd gemaakte afspraken over klimaatdoelstellingen (vernieuwde zoeklocaties windenergie zijn dan nog niet beschikbaar).
 
2012
Het onderzoeksbureau DHV stelt notitie reikwijdte en detailniveau op voor het windmolenpark Hattemerbroek. Dit is de voorbereiding voor het opstellen van een milieueffectrapport waarin de effecten van het plaatsen van windmolens staan.
 
2012
De provincie Gelderland ondersteunt de aanvraag van Van Werven B.V. en de locatiekeuze.
 
2012
De gemeenten Kampen en de provincie Overijssel spreken zich uit tegen plaatsing van molens op hun grondgebied. Tevens geven zij aan geen bezwaar te hebben tegen het plaatsen van 4 windmolens in de polder van Hattemerbroek.
 
2012
De gemeente Oldebroek spreekt zich (bestuurlijk) uit voor de komst van windmolens in de polder van Hattemerbroek.
 
2011
De rijksoverheid stelt de Structuurvisie Wind Op Land (SVWOL) op en legt daarmee de ambitie vast 6000 MW windenergie op land op te wekken.
 
2010
Door verkiezingen in de gemeente Oldebroek wijzigt de samenstelling van de gemeenteraad en geeft de raad aan dat er een communicatieplan voor het windenergieproject moet worden opgesteld.
 
2009
De gemeente Oldebroek committeert zich aan het Klimaatactieplan van de regio.
 
2008
Na een bezwaarprocedure van enkele omwonenden verklaart de raad van state het bestemmingsplan ongeldig omdat er geen milieu effect rapportage (mer) is uitgevoerd. Een mer werd noodzakelijk geacht voor de ruimtelijke samenhang met andere mogelijke windenergie projecten rond Hattemerbroek.
 
2008
De gemeente Hattem besluit het opgestelde bestemmingsplan voor het plaatsen van windmolens in hun gemeenten niet vast te stellen. 
 
2008
Het klimaatactieplan Noord-Veluwe geeft een regionale uitwerking van de afspraken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
 
2007
De gemeente Oldebroek stelt het "Bestemmingsplan Buitengebied Windmolenpark" vast dat het plaatsen van windmolens mogelijk moet maken in de gemeente Oldebroek.
 
2007
Het klimaatakkoord van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VGN) wordt ondertekend. de VNG gaat zich inzetten voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland.
 
2006
Van Werven B.V. zet proces in gang voor het onderzoeken van het mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens in het zoekgebied voor windenergie.
 
2005
Streekplan Gelderland bevestigd het vastgelegde zoekgebied voor windenergie nabij Hattem en Oldebroek
 
2002
Gemeente Oldebroek stelt Structuurvisie vast en wijst het poldergebied van Hattemerbroek (Langs A28/A50) aan voor het realiseren van windenergie.
 
 

Windmolenpark Hattemerbroek

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren