Windmolenpark Hattemerbroek

U wilt ook meedoen?

Overweegt u mee te doen? Registreer uw belangstelling dan via onderstaande link. Registratie verplicht u nergens toe. De beslissing om te investeren neemt u pas op het moment dat de prospectus is gepubliceerd waarin de verdere procedure is vastgelegd. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meedoen
Naam
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
Opmerking(en)

Participeren en investeren

Wij kiezen ervoor de bewoners te laten meedelen in de opbrengsten van het park.  De informatie hierover zal in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar komen. De informatieverstrekking vindt plaats conform de eisen die gelden op grond van financiële toezichtwegeving en onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Direct omwonenden en bewoners van de gemeenten Oldebroek, Hattem en Kampen, met inbegrip van het lokale bedrijfsleven, kunnen met voorrang inschrijven. Indien niet alle participaties zijn vergeven kunnen ook burgers van buiten de genoemde gemeenten meedoen. Investeren in het windpark zal worden mogelijk gemaakt in de vorm van aandelen en/of obligaties, ter waarde van € 500,- per participatie.

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Bij een belegging in windenergie zijn rendementen afhankelijk van meevallers, zoals meer wind, hogere energieprijs en tegenvallers, zoals minder wind, dalende energieprijs en onvoorziene kosten van het project. 

De initiatiefnemer zal zich ertoe inspannen de transactiekosten zo beperkt mogelijk te houden. Participatie zal mogelijk zijn vanaf de exploitatiefase van het project.

Over de precieze vorm en inrichting van de participatie moeten nog beslissingen worden genomen en zal afstemming met de gemeente Oldebroek plaatsvinden. Deze mededeling is dan ook geen aanbod tot participatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Windmolenpark Hattemerbroek

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren